Referenssit

Talent Vectia – Tekstianalytiikan ratkaisu vähentää manuaalista työtä

Talent Vectia on suomalainen konsultointiyritys, joka auttaa yrityksiä kasvamaan, uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. Talent Vectia on kehittänyt erilaisten muutosprosessien läpiviemiseen digitaalisen keskustelualustan LOGEn, jonka avulla yritykset pystyvät implementoimaan uusia toimintatapoja ja oppeja.

LOGE-ympäristön avulla kaikki käyttäjät osallistuvat yhteiseen keskusteluun ja interaktiiviseen yhdessä oppimiseen. LOGE:n vaikuttavuus pohjautuu vahvasti käyttäjien keskinäiseen kommunikaatioon. LOGE:n avulla yritysten työntekijät pystyvät yhdessä jakamaan osaamistaan ja oppimaan uutta.

Analytiikka vähentää manuaalista työtä

Erilaisten LOGE:lla toteutettujen implementointiprojektien aikana ja niiden jälkeen Talent Vectialla on tarve tiivistää LOGE-sessioissa käytyjä keskusteluja ja selvittää, mistä aiheista eri istuntojen osallistujat ovat keskustelleet keskenään. Tällaisen tekstiaineiston läpikäynti manuaalisesti olisi hyvin työlästä, ja lisäksi se olisi altista erilaisille virheille ja virhetulkinnoille.

Loihde Analytics auttoi Talent Vectiaa prosessoimaan yhden koulutussession kaikki keskustelut ja etsimään keskusteluissa esiin nousseita aihioita (i.e. topics). Tekstimateriaali oli haasteellista. Teksteissä käytettiin paljon erilaisia lyhenteitä, ja yrityksen omaa “slangia”. Lisäksi teksti sisälsi suhteellisen paljon kirjoitusvirheitä, ja LOGE-sessioiden osallistujien ajatukset esitettiin teksteissä hyvin tiivistetysti.

Tekstien aiheet tunnistetaan automaattisesti

Tekstiaineisto analysoitiin onnistuneesti SAS Text Miner -sovelluksella. Kustakin LOGE-sessiosta pystyttiin automaattisesti identifioimaan 3-5 erilaista keskustelun aihetta. Vaikka SAS Text Miner onkin erityisesti suunniteltu massiivisten tekstiaineistojen “rouhimiseen”, se saatiin yllättävän hyvin toimimaan myös pienemmissä tekstimäärissä.

Analytiikan avulla saadut havainnot LOGE-sessioista auttavat Talent Vectian asiakasyritystä valitsemaan muutoksen edistymisen kannalta suotuisimmat jatkotoimenpiteet ja kertomaan työntekijöille implementoinnin edistymisestä.